پیدا

دانشمندان ی ابن هیثم

درخواست حذف اطلاعات

ابن هیثم از بزرگترین دانشمندان ی است، به خصوص در نورشناسی مقامی ارجمند دارد. شماره ی تألیف های او را در ریاضی و فیزیک و اخترشناسی، حدود صد کتاب و رساله می دانند که متأسفانه قسمت عمده ی آن ها از میان رفته است. وی را به خاطر آزمایش های دقیقی که درباره ی نور انجام داده است، مرد روش علمی نیز نامیده اند.
زندگی نامه
ابوعلی حسن بن حسن (یا حسین ) بن الهیثم، فیزیکدان و ریاضیدان و اخترشناس و پزشک عالی قدر ی، به سال 354 هجری، برابر 965 میلادی، در بصره متولد شد. چون به علم شهرت یافت، الحاکم بامرالله علوی خلیفه ی فاطمی مصر مشتاق دیدار او شد و ابن هیثم سفر آغاز کرد. وقتی که به مصر وارد شد، خلیفه تا مسافتی از قاهره در موضعی به نام خندق به استقبالش شتافت.
ابن هیثم، پس از اندک توقفی، خواست تا آنچه را درباره ی آب نیل شیده بود به عمل درآورد. او مدت ها در این شه بود که اگر در ناحیه ی آسوان سدی بسته شود، آب نیل تنظیم شود و از زیادی و کاستی باز ایستد. بدین تصور راه سرچشمه ی نیل پیش گرفت. چون به آثار باستانی مصر، با آن همه عظمت و صنعت رسید، باخود شید که اگر این کار شدنی بود معماران و انی آن چنان از انجام آن غفلت نمی د. بنابراین، در عزم او سستی پدید آمد و به قاهره بازگشت.
پس از چندی از خلیفه بیمناک شد و برای این که از خشم او در امان ماند چندی خود را به دیوانگی زد، تا آن گاه که الحاکم وفات یافت و او نیز بار دیگر د خویش آشکار کرد. ابن هیثم در سال 430 هجری، برابر 1039 میلادی، در قاهره دیده از جهان فروبست. «من به جست و جوی معدن حقیقت پرداختم و برای رسیدن به آن به انواع نظریه ها و باورها و دانش های الهی روی آوردم، اما به مطلب چشمگیری نرسیدم و روشی برای به دست آوردن حقیقت و راهی برای دست یافتن به بینش یقینی در آن ها نیافتم. در نهایت، متوجه شدم که به حقیقت نخواهم رسید مگر از راه دیدگاه هایی که ماده ی آن ها را امور حسی و صورت و شکل آن ها را امور عقلانی تشکیل می دهد.